"Krytyczne myślenie w edukacji globalnej" - szkolenie dla trenerów i liderów projektu

10 lipca 2019

"Kompetencje przyszłości w szkole XXI wieku. Krytyczne myślenie jako podstawowa umiejętność w edukacji społecznej i obywatelskiej, w realizacji szkolnych projektów edukacyjnych, w rozwiązywaniu problemów globalnych współczesnego świata”

Termin 1. 10 -14 lipca 2019
Miejsce: Centrum Szkoleniowe w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77
Planujemy warszataty regionalne IX-XII 2019 (terminarz wkrótce)

Głównym celem szkolenia jest wzmocnienie kompetencji trenerskich dotyczących umiejętności krytycznego myślenia, pracy zespołowej, kreatywności, rozwiązywania problemów – stanowiących podstawę wszystkich kompetencji kluczowych w edukacji (w szczególności edukacji społecznej, edukacji obywatelskiej oraz globalnej edukacji rozwojowej)

Cele szkolenia:

  • przygotowanie trenerów do udziału w nowym modelu wsparcia szkół i placówek oraz nauczycieli w obszarze myślenia krytycznego oraz stworzenie grupy trenerów myślenia krytycznego i narzędzi TOC zdolnych do szkoleń nauczycieli w swoim regionie
  • poznanie myślenia krytycznego •poznanie i nauczenie się stosowania narzędzi krytycznego myślenia TOC w swojej pracy, przedmiocie
  • umiejętność zastosowania myślenia krytycznego do rozwiązywania problemów
  • umiejętność zastosowania myślenia krytycznego jako kompetencji służącej uczeniu się przez całe życie, dostępna dla każdego członka społeczności od najmłodszych lat •umiejętność zastosowania myślenia krytycznego do rozwoju kompetencji kluczowych oraz edukacji globalnej

Cele szkolenia odwołują się do :

  1. ZALECEŃ RADY EUROPY z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2018/C 189/01) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
  2. Agendy 2030 i Globalnych celów: http://www.un.org.pl/
  3. Obszaru tematycznego edukacji społecznej i obywatelskiej oraz globalnej edukacji rozwojowej http://www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl/pl/o-projekcie

Reagowanie na wyzwania XXI wieku - z jego złożoną presją środowiskową, społeczną i ekonomiczną - wymaga, aby młodzi ludzie byli kreatywni, innowacyjni, przedsiębiorczy i zdolni do adaptacji, z motywacją, pewnością siebie i umiejętnościami, by świadomie wykorzystywać myślenie krytyczne i kreatywne.  Ta zdolność łączy dwa rodzaje myślenia: krytyczne myślenie i kreatywne myślenie. Chociaż nie są one wymienne, są one silnie powiązane, wprowadzając komplementarne wymiary do myślenia i uczenia się.

Myślenie krytyczne jest podstawą najbardziej intelektualnej aktywności, która polega na tym, że uczniowie uczą się rozpoznawać lub rozwijać argument, wykorzystują dowody na poparcie tego argumentu, wyciągają uzasadnione wnioski i wykorzystują informacje do rozwiązywania problemów.  Przykłady umiejętności krytycznego myślenia to interpretacja, analiza, ocena, wyjaśnianie, sekwencjonowanie, rozumowanie, porównywanie, kwestionowanie, wnioskowanie, hipoteza, ocena, testowanie i uogólnianie. 

Kreatywne myślenie polega na tym, że uczniowie uczą się generować i stosować nowe pomysły w określonych kontekstach, widząc istniejące sytuacje w nowy sposób, identyfikując alternatywne wyjaśnienia i widząc lub tworząc nowe powiązania, które generują pozytywny wynik. Obejmuje to łączenie części w celu stworzenia czegoś oryginalnego, przesiewanie i udoskonalanie pomysłów w celu odkrywania możliwości, konstruowania teorii i przedmiotów oraz działania na intuicję. Produkty twórczego wysiłku mogą obejmować złożone reprezentacje i obrazy, badania i występy, dane cyfrowe i generowane komputerowo lub mogą występować jako wirtualna rzeczywistość.

Tworzenie koncepcji to aktywność umysłowa, która pomaga nam porównywać, kontrastować i klasyfikować idee, przedmioty i wydarzenia. Uczenie się pojęć może być konkretne lub abstrakcyjne i ściśle powiązane z metapoznaniem. To, czego się nauczyliśmy, można zastosować do przyszłych przykładów. Podpiera elementy organizujące. Dyspozycje takie jak dociekliwość, racjonalność, elastyczność intelektualna, otwartość i uczciwość, gotowość do wypróbowywania nowych sposobów robienia rzeczy i rozważania alternatyw oraz upór promują i są wzmacniane przez krytyczne i kreatywne myślenie.

 

Krytyczne i kreatywne myślenie  to cztery powiązane ze sobą elementy w kontinuum uczenia się, jak pokazano na rysunku poniżej.
Dochodzenie - identyfikowanie, badanie i organizowanie informacji i pomysłów

 

źródło: https://www.australiancurriculum.edu.au/f-10-curriculum/general-capabilities/critical-and-creative-thinking/

 

Przekazywanie wiedzy (treści) i rozwój umiejętności myślenia są dziś uznawane za podstawowe cele edukacji. Wyraźne nauczanie i osadzanie krytycznego i kreatywnego myślenia w obszarach nauki zachęca uczniów do angażowania się w myślenie wyższego rzędu. Używając logiki i wyobraźni oraz zastanawiając się nad tym, jak najlepiej radzą sobie z problemami, zadaniami i wyzwaniami, uczniowie coraz częściej mogą wybierać spośród szeregu strategii myślenia i wykorzystywać je selektywnie i spontanicznie w coraz szerszym zakresie kontekstów uczenia się.
Działania, które sprzyjają myśleniu krytycznemu i twórczemu, powinny obejmować zarówno zadania niezależne, jak i wspólne, i pociągać za sobą pewien rodzaj przejścia lub napięcia między sposobami myślenia. Powinny być wyzwaniem i angażować oraz zawierać podejścia, które mieszczą się w zakresie umiejętności uczniów, ale także rzucać im wyzwanie logicznego myślenia, rozumowania, otwartości, poszukiwania alternatyw, tolerowania niejednoznaczności, badania możliwości, bycia innowacyjnym podejmującym ryzyko i wykorzystaj ich wyobraźnię.

 


 

Polecamy