Ogólnopolska sieć Szkół Liderów Edukacji Globalnej 2016/17 i 2017/18

02 października 2017

Działania prowadzone są w 16 regionach - koordynowane przez Trenerów edukacji globalnej na podstawie zawartych porozumień o współpracy na lata 2016-2017 między Ośrodkiem Rozwoju Edukacji a regionalnymi placówkami doskonalenia nauczycieli jako Instytucjami Parterskimi Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Cel działania: rozszerzenie sieci wspomagania szkół i samokształcenia nauczycieli w zakresie edukacji globalnej; wyposażenie Liderów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w ramach sieci współpracy z zespołami nauczycieli, radami pedagogicznymi; pogłębienie wiedzy, rozwijanie umiejętności metodycznych w zakresie realizacji lekcji, zajęć szkolnych zgodnie z założeniami reformy kształcenia ogólnego, Agendą i Celami Zrównoważonego Rozwoju; włączenie uczniów w obchody Tygodnia Edukacji Globalnej, działania konkursowe;  podejmowanie działań projektowych  zwykorzystaniem nowoczesnych technologii i grywalizacji (gamifikacji).

Zadania Dyrektora „Szkoły Liderów Edukacji Globalnej” (SL-EG)

  1. Wybór  szkolnego Lidera VI edycji projektu edukacji globalnej „Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”  i umożliwienie Liderowi udziału w 24-godzinnym szkoleniu stacjonarnym, zorganizowanym przez Koordynatorów regionalnych-Trenerów projektu (rok szkolny 2016/ 2017 i 2017/2018).
  2. Pomoc Liderowi w podjęciu działania na terenie szkoły, szczególnie poprzez  powołanie zadaniowego zespołu ok. 10 nauczycieli różnych przedmiotów (międzyprzedmiotowego), w tym m.in. biologa, geografa, fizyka, chemika, bibliotekarza, plastyka, informatyka, pedagoga/psychologa, opiekuna samorządu uczniowskiego – do realizacji zadań projektu EG, wynikających z realizacji tematyki edukacji globalnej zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego MEN.
  3. Umożliwienie Liderowi przeprowadzenia 3 spotkań w semestrze  z zespołem nauczycieli ds. edukacji globalnej (1. organizacyjne, 2. planowanie działań, lekcji, zajęć szkolnych; 3. podsumowujące).
  4. Wsparcie działań nauczycieli i uczniów w organizacji Tygodnia Edukacji Globalnej (włączenie samorządu uczniowskiego).
  5. Stworzenie warunków organizacyjnych do pracy nauczycieli z uczniami w ramach podjętych działań projektu, włączenie zadań EG do planu pracy nauczycieli, planu pracy szkoły na rok szkolny  2016/ 2017 oraz 2017/2018
  6. Współpraca z Koordynatorem regionalnym projektu ORE w zakresie planowania zadań projektu w szkole, w tym organizacji spotkania Wolontariusza w szkole.

Zadania Lidera „Szkoły Liderów Edukacji Globalnej” (SL-EG)

  1. Każdy Lider planuje pracę z zespołem ok.10 nauczycieli w swojej szkole (SL-EG)
  2. Każdy Lider oraz Nauczyciel w SL-EG zaplanuje  i przeprowadzi co najmniej 2 lekcje/ zajęcia w każdym semestrze roku szkolnego  lub zaplanuje z uczniami projekt edukacyjny (plan: czerwiec-wrzesień 2017; realizacja II semestr roku szkolnego 2017/2018) oraz przetestuje grę udostępnioną na platformie gywalizacji.
  3. Lider i Nauczyciele SL-EG włączą się  z uczniami w organizację wydarzeń Tygodnia Edukacji Globalnej.

 

Sieć Koordynatorów  -  Szkoły Liderów w projekcie EG 2016-2017
(rok szkolny 2016/2017; rok szkolny 2017/2018)

 
Regiony

Instytucje Partnerskie  w projekcie                                                                           

Koordynatorzy regionalni Szkoły Liderów
linki do sieci regionalnych
kujawsko-pomorski                   Kujawsko – Pomorskie Centrum  Edukacji Nauczycieli  w Toruniu,  ul. Henryka Sienkiewicza 36, 87-100 Toruń
Dyrektor: Małgorzata Trzeciak

Danuta Potręć
Regina Strzemeska

sieć szkół 
lubelski Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie
ul. Dominikańska 5, 20-111 Lublin
Dyrektor:Andrzej Zieliński
Agata Świdzińska  sieć szkół
lubuski Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. ul. Łokietka 23, 66-400 Gorzów Wlkp.
Dyrektor: Jerzy Kaliszan
Dorota Dąbrowska sieć szkół
łódzki 
 
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu, ul. 3 Maja 7, 98-200 Sieradz
Dyrektor: Ilona Lewandowska / Olgierd Neyman od 1.09.2017
Małgorzata Ziarnowska
 
sieć szkół
mazowiecki 
 
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
w Warszawie, ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa
Dyrektor: Jarosław Zaroń
Hanna Habera
Marzena Tudek
sieć szkół
małopolski Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji  w Krakowie, ul. Wielicka 57/34, 30-552 Kraków
Dyrektor: Grażyna Strączek
Jadwiga Dąbrowska
Bogumił Strączek
sieć szkół
opolski Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku,  ul. Byczyńska 7,   Kluczbork
Dyrektor: Anna Dzierżan
Joanna Radziewicz sieć szkół
podlaski

Miejski  Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, 15-762 Białystok
ul. Antoniuk Fabryczny 1
Dyrektor:  Maria Jolanta Ambrożej

Danuta Sokołowska sieć szkół
pomorski Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
Al. Gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk
Dyrektor: Renata Ropela
Hanna Szulman-Kudrin sieć szkół
podkarpacki Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów
Dyrektor: Zygmunt Ginalski / Izabela Pyra od 1.09.2017
Urszula Szymańska-Kujawa
Wiesław Śnieżek
 
sieć szkół

ślaski I 

 


śląski II

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  „WOM”  w Katowicach, ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, Katowice
Dyrektor: Anna Zakrzewska-Zamora

Centrum Doskonalenia Nauczycieli  w Sosnowcu, ul. Białostocka 17, 41-219 Sosnowiec
Dytrektor: Dororta Szewczyk

Anna Czarlińska-Wężyk


Dorota Szewczyk

sieć szkół
dolnoślaski w trakcie ustaleń Liliana Zabierowska sieć szkół
świętokrzyski Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42, 25-431 Kielce
Dyrektor: Jacek Wołowiec
Maria Bednarska sieć szkół
warmińsko-mazurski Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie  ul. Głowackiego 17, Olsztyn
Dyrektor:  Waldemar Marian Żakowski
Jolanta Grędzińska-Kosiorek                            sieć szkół
wielkopolski 
 

Ośrodek  Doskonalenia Nauczycieli  w Poznaniu, ul. Górecka 1, (60-201 Poznań)
Dyrektor: Ewa Superczyńska

Marzanna Chobot-Kłodzińska            sieć szkół
zachodniopomorski Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, ul. Ruszczyca 16, 75-654  Koszalin
Dyrektor:  Stefan Turowski
Anna Wallkowiak sieć szkół

Ostatnia aktualizacja:  07.10.2017

Polecamy