Partnerstwo „Razem dla środowiska” - misje, inicjatywy, projekty, dobre praktyki

29 listopada 2018

MISJA Miasta (cel główny: 11, cele dodatkowe: 12,13,15)

W miastach żyje dziś ponad połowa ludzkości. Do roku 2050 wskaźnik ten ma wzrosnąć do 70%. Według danych firmy doradczej McKinsey & Company do roku 2025 600 największych, globalnych metropolii odpowiadać będzie za 60% globalnego PKB. Miasta są obszarami kreowania innowacji oraz kształtowania naszych stylów życia.

Jednocześnie jednak, mimo iż tereny zurbanizowane zajmują niecałe 3% powierzchni lądowej naszej planety, generują olbrzymią presję na środowisko naturalne.

Dominujące wzorce produkcji i konsumpcji przekładają się na olbrzymie ilości odpadów i zanieczyszczeń, spośród których najbardziej dają się nam we znaki zanieczyszczenia powietrza. Miasta odpowiadają za 75% globalnych emisji gazów cieplarnianych. Według opublikowanego w roku 2016 rankingu Światowej Organizacji Zdrowia na 50 europejskich miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem aż 33 znajdują się w Polsce.

O Inicjatywach, projektach w Partnerstwie  czytaj tutaj https://gridw.pl/partnerstwo/misja-miasta

MISJA Woda (cel główny: 6,14 , cele dodatkowe: 3, 9, 11, 12)

Z pozoru nikogo nie trzeba przekonywać o znaczeniu wody w naszym życiu. Stanowi ona ponad połowę masy ciała dorosłego człowieka, a bez jej regularnego spożywania możemy przeżyć tylko kilka dni. Dostarcza nam ona również pożywienia – według danych ONZ z 2017 roku w sektorze rybołówstwa zatrudnionych jest ponad 200 milionów ludzi na całym świecie, a dla 3 miliardów z nas morza i oceany stanowią źródła białka.

Wydawać by się mogło, że w obliczu takich danych dbałość o jakość wód będzie dla nas priorytetem – tak jednak niestety nie jest. Aż 80% używanej przez nas wody wraca do przyrody w nieoczyszczonej postaci. Ławice plastiku znajduje się dziś blisko odległych wysp na Pacyfiku i w Arktyce. Nadmierne używanie nawozów sztucznych przyczynia się do wykwitów alg, będących kolejnym zagrożeniem dla bioróżnorodności, a także ludzkiego zdrowia i życia.

O Inicjatywach, projektach w Partnerstwie  czytaj tutaj  https://gridw.pl/partnerstwo/misja-woda

MISJA Bioróżnorodność  (cel główny: 15 , cele dodatkowe: 2,13 )

Do roku 2020 trwać będzie ogłoszona przez Organizację Narodów Zjednoczonych Dekada Bioróżnorodności. Ma ona na celu zwrócenie uwagi na olbrzymią rolę, jaką również w naszym życiu pełni różnorodność biologiczna.

Przyroda dostarcza nam za darmo ogromnej ilości dóbr i usług, z których korzystamy w tak różnych sektorach gospodarki, jak przemysł drzewny (zatrudniający 375 tysięcy Polaków) czy farmaceutyczny (połowa używanych przez niego składników jest pochodzenia roślinnego).

Ekonomiści coraz częściej zaczynają podejmować próby wyceny usług ekosystemowych, uświadamiające nam wartość stabilnego klimatu czy zapylania uprawianych przez nas roślin przez owady. Rośnie również świadomość znaczenia zielonej infrastruktury, wpływającej na ułatwienie migracji żyjącym dziko gatunkom, wspierającej retencję wód czy pozytywnie wpływającej na otaczający nas krajobraz.

Trendy dotyczące bioróżnorodności nie napawają optymizmem. W ciągu 30 lat populacja ptaków krajobrazu rolniczego zmniejszyła się o 50%. W ostatnim stuleciu wyginęło około 75% odmian roślin użytkowych i około 1000 ras zwierząt gospodarskich. Prawie co czwarty dziki gatunek w Europie zagrożony jest wyginięciem. Zmiany klimatu mogą wzmacniać negatywne tendencje, takie jak erozja
i wyjałowienie gleb.

O Inicjatywach, projektach w Partnerstwie  czytaj tutaj https://gridw.pl/partnerstwo/misja-bioroznorodnosc

MISJA Edukacja   (cel główny: 4 , cele dodatkowe: 6, 11, 12,  14, 15)

Wyzwania ekologiczne przed którymi stoimy jako ludzkość mają złożony charakter. Wymykają się prostym podziałom na poszczególne dziedziny wiedzy. Zrozumienie wzajemnych powiązań ekosystemowych wymaga wszechstronnej, odbywającej się przez całe życie edukacji, dostosowanej do potrzeb, poziomu wiedzy i rozwoju jej adresatów.

Jak możemy przeczytać na stronie internetowej amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (United States Environmental Protection Agency, EPA) edukacja ekologiczna “jest procesem, który pozwala osobom poznawać kwestie ekologiczne, angażować się w rozwiązywanie problemów i podejmować działania na rzecz poprawy stanu środowiska. W efekcie zdobywają one szersze zrozumienie kwestii ekologicznych oraz umiejętności, umożliwiające im podejmowanie odpowiedzialnych, opartych na faktach decyzji”.

O Inicjatywach, projektach w Partnerstwie  czytaj tutaj   https://gridw.pl/partnerstwo/misja-edukacja

PRZYDATNE PUBLIKACJE  https://gridw.pl/publikacje

Zapraszamy na stronę  GRID https://gridw.pl/partnerstwo

Global Resource Information Database (GRID) jest programem utworzonym przez UNEP w 1985 roku. Jego zadaniem jest gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji przestrzennej dotyczącej procesów, zjawisk i obiektów występujących na naszym globie. Obecnie w sieci GRID działa na świecie 7 ośrodków. Centrala programu UNEP/GRID, koordynująca wszelkie prace sieci światowej, ma swoją siedzibę w Nairobi.

Celem UNEP jest koordynacja działalności wyspecjalizowanych agend ONZ zajmujących się problematyką środowiskową. UNEP realizuje swoje projekty poprzez sieć współpracujących z nim placówek, które wspomaga działalnością wydawniczą i popularyzatorską. Rozbudowany przez UNEP system prawa międzynarodowego w sferze ochrony środowiska (międzynarodowe konwencje i protokoły) wpływa na kształtowanie prawodawstwa poszczególnych państw.

https://gridw.pl/unep

https://www.unenvironment.org/

 

Polecamy