II edycja konkursu plastycznego „Jak wyobrażam sobie kraje rozwijające się po roku 2030” dla uczniów szkół podstawowych

20 października 2016

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie, który realizowany  jest w ramach projektu 355/2016/M1 „Edukacja globalna. Liderzy Edukacji na rzecz rozwoju”, współfinansowanego z programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP 2016.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, w szczególności „Szkół Liderów Edukacji Globalnej” biorących udział w projekcie:
 I grupa wiekowa: uczniowie klas „0”, 1-3 szkoły podstawowej
•  II grupa wiekowa: klasy 4-6 szkoły podstawowej

Prace konkursowe mogą dotyczyć jednego z trzech zagadnień związanych z Agendą Zrównoważonego RozwojuCelami Zrównoważonego Rozwoju

 1. Zmiany klimatu
  Cel 13: Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom
 2. Bezpieczeństwo żywności i rolnictwo
  Cel 12: Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji
 3. Godna praca
  Cel 8: Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienia oraz godną pracę dla wszystkich ludzi

Celem konkursu plastycznego jest:

 1. podniesienie świadomości dzieci i młodzieży na temat globalnych współzależności oraz unaocznianie tego, że rozwój nie sprowadza się tylko do pomocy;
 2. wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań zależnościami istniejącymi we współczesnym świecie oraz zwrócenie uwagi na perspektywę Globalnego Południa;
 3. wyzwalanie u dzieci i młodzieży aktywności artystycznej, rozwijanie ich osobistych zainteresowań, wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych poprzez podnoszenie poziomu ich wiedzy w zakresie zagadnień globalnych;
 4. kształtowanie postaw dzieci i młodzieży wobec problematyki Globalnego Południa oraz inspirowanie uczniów i uczennic do podejmowania działań w tym zakresie;
 5. promowanie szkół zaangażowanych w realizację zadań z zakresu edukacji globalnej.

Konkurs przebiega w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim, centralnym

HARMONOGRAM KONKURSU

ogłoszenie konkursu  do 24.10.2016
zakończenie etapu szkolnego, zgłoszenia prac konkursowych do  poziomu regionalnego (wojewódzkiego)  do 18.11.2016
zakończenie etapu regionalnego, zgłoszenia prac konkursowych  do poziomu ogólnokrajowego  (centralnego) do 25.11.2016
ogłoszenie listy laureatów  etapu centralnego  do 05.12.2016
seminarium podsumowujące projekt na którym wręczone zostaną nagrody laureatom konkursu  09.12.2016

 

W załączeniu:

Regulamin konkursu
Załącznik 1. Oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego ucznia
Załącznik 2. Protokół komisji konkursowej
Załącznik 3. Karta oceny pracy ucznia

PLATFORMA KONKURSOWA - tutaj zamieść pracę konkursową z opisem oraz wymagane oświadczenia

O hasło dostępu zapytaj Koordynatora regionalnego lub skontaktuj się z Organizatorem 

Pytania dotyczące konkursu należy kierować do Olgi Kożuchowskiej na adres mail: olga.kozuchowska@ore.edu.pl

Polecamy